REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG IFON.PL ORAZ POWIĄZANYCH USŁUG DODATKOWYCH PRZEZ VARS SP. Z O.O.

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zwany dalej Regulaminem określa zakres oraz warunki wykonywania usług iFON.pl przez VARS Sp. z o.o. (zwanej w dalszej części VARS). VARS świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. Nazwa świadczonych usług to iFON.pl.

 

§1 Definicje

Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Operator (VARS) - VARS Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 05-850, ul. Żeromskiego 34A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221942, wpisana pod numerem 3274 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług – NIP: 837-16-87-923, REGON: 140002230
 2. Użytkownik - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, utworzona zgodnie z przepisami prawa osoba prawna lub utworzona zgodnie z przepisami prawa posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie Usług.
 3. Lista połączeń (Biling) - szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych na rzecz Użytkownika.
 4. Cennik – szczegółowy wykaz cen za połączenia wychodzące realizowane przez Użytkownika oraz szczegółowy wykaz cen za usługi i urządzenia, które posiada w swojej ofercie VARS, stanowiący integralną część Regulaminu; aktualny Cennik dostępny jest na stronie http://www.ifon.pl
 5. Usługi - wymienione w Cenniku usługi; zasady działania oraz szczegółowy opis Usługi zawarte są na stronie http://www.ifon.pl
 6. Konto Użytkownika - konto zakładane dla Użytkownika w celu korzystania z usług iFON.pl, dostępne po zalogowaniu poprzez Panel Użytkownika dostępny pod adresem https://www.ifon.pl. Użytkownik poprzez Konto Użytkownika ma możliwość tworzenia dowolnej liczby kont usług oferowanych przez VARS. Operator może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 7. Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika przypisane do Konta Użytkownika w sieci iFON.pl, którym posługuje się on korzystając z Usług oraz do dostępu do Panela Użytkownika.
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia korzystania z Usług oraz dostępu do Panela Użytkownika.
 9. Panel Użytkownika - panel konfiguracyjny zlokalizowany pod adresem https://www.ifon.pl pozwalający Użytkownikowi na dokonywanie zmian konfiguracyjnych Usług w ramach udostępnionego konta i w zakresie ustalonym przez Operatora. Panel Użytkownika umożliwia również Użytkownikowi dostęp do rejestru zrealizowanych przez Użytkownika połączeń, doładowania konta, podgląd i możliwość wydruku wystawionych Faktur VAT, jak również należnych Operatorowi i przez niego zaksięgowanych a dokonanych przez Użytkownika płatności. Połączenie z Panelem Użytkownika może odbywać się z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji SSL.
 10. Zlecenie Świadczenia Usług - żądanie przez Użytkownika uaktywnienia interesującej go Usługi, po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika - poprzez Panel użytkownika: http://www.ifon.pl oraz uregulowania z góry płatności za daną Usługę (PRE-PAID).
 11. Faktura - faktura VAT , dokument księgowy wystawiany przez Operatora zgodnie z przepisami prawa.
 12. Numer telefonu – numer telefonu udostępniony Użytkownikowi przez Dostawcę, zgodny z Zasadami Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce. Ważność zakupionego numeru PSTN wynosi 30 dni od daty zakupu. Przydzielony Numer Telefonu zastaje deaktywowany, jeżeli środki dostępne na Koncie Usługi Użytkownika są mniejsze niż miesięczna opłata za utrzymanie danego Numeru Telefonu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wpłacił za dalsze utrzymanie Numeru Telefonu Operator ma prawo przydzielić dany Numer Telefonu innemu Użytkownikowi. Każdy Użytkownik może samodzielnie usunąć Numer Telefonu przypisany do danego konta Usługi.
 13. Konto Usługi - konto rozliczeniowe Użytkownika, założone przez Użytkownika w celu korzystania z usług iFON.pl. Konto Usługi może być: aktywne, zablokowane lub usunięte. Gdy Konto Usługi jest aktywne Operator utrzymuje gotowość świadczenia danej Usługi Użytkownikowi. Operator może zablokować lub usunąć konto Usługi w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może mieć jednocześnie dwa nieaktywne konta Usług. Dodatkowe konta Użytkownik może aktywować tylko wtedy, gdy liczba nieaktywnych kont jest mniejsza niż dwa.
 14. Blokada konta Usługi – może dotyczyć dowolnego konta Usługi i oznacza częściowe lub całkowite ograniczenia w świadczeniu Usługi, nakładane przez Operatora na Użytkownika. Blokada może być nałożona w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym Regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 15. Doładowanie Konta – wpłata pieniężna dokonana przez Użytkownika na rzecz Operatora i zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora bądź zarejestrowana przez partnera Operatora obsługującego wpłaty elektroniczne. Doładowanie Konta jest przypisane do Konta Usługi. Wpłacone przez Użytkownika środki nie są zwracane. Dokonując Doładowania Konta Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie przez Operatora usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz Cennikiem. 
 16. Saldo Konta - określony w polskich złotych limit do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług.
 17. Terminal Końcowy VoIP - odpowiednio skonfigurowane końcowe urządzenie VoIP znajdujące się u klienta, pozwalające na korzystanie z usług Telefonii Internetowej.
 18. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usługi, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. VARS świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Cenniku.
 3. Zlecenie przez Użytkownika świadczenia usług przez VARS jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z obowiązującym Regulaminem i Cennikiem oraz zaakceptowania postanowień tam zawartych w całości, bez zastrzeżeń.
 4. Świadczenie przez VARS Usługi na rzecz Użytkownika wymaga jednoczesnego spełnienia poniższych warunków:
  1. posiadania przez Użytkownika Loginu,
  2. złożenia przez Użytkownika Zlecenia świadczenia usług, co jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem Regulaminu oraz Cennika.
  3. Posiadanie funkcjonującego konta e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. VARS zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik nie spełnił warunków określonych w pkt. 4 §2 niniejszego Regulaminu,
  2. nie istnieją warunki techniczne zapewniające korzystanie z Usługi przez Abonenta lub braku możliwości zapewnienia ich należytej jakości,
  3. Użytkownik nie opłacił Usługi,
  4. Użytkownik dokonywał lub dokonuje prób wejścia lub włamania się do zasobów informatycznych będących w posiadaniu Operatora oraz innych osób lub instytucji,
  5. Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które mogą uszkodzić infrastrukturę telekomunikacyjną służącą VARS do świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług telekomunikacyjnych,
  6. Użytkownik naruszył lub narusza prywatność innego Użytkownika korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez VARS,
  7. Użytkownik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Ocena charakteru naruszenia należy do VARS.
  8. Konto e-mail podane w formularzu rejestracyjnym nie jest aktywne i nie ma możliwości kontaktu z Użytkownikiem przez wspomniany adres e-mail.
 6. Wysokość opłat za usługi określa Cennik.
 7. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Cennikiem przed złożeniem Zlecenia na Usługi.
 8. Cennik zawierający aktualne ceny jest dostępny pod adresem http://www.ifon.pl.
 9. O zmianach Cennika Operator powiadamia Użytkownika poprzez zamieszczenie aktualnego Cennika na stronach http://www.ifon.pl.
 10. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się poprzez zamieszczenie aktualnego Regulaminu na stronach http://www.ifon.pl.
 11. Zmienione w trybie opisanym w ustępach poprzedzających postanowienia Regulaminu oraz Cennika wiążą Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wypowie Zlecenia w najbliższym okresie wypowiedzenia.

 

§3 ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i Cennika
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych teleadresowych, poprzez Panel Użytkownika, dostępny pod adresem https://www.ifon.pl.
 3. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Operatora o braku wystawionej Faktury VAT, bądź o braku zaksięgowaniu przez Operatora wpłaconej przez niego kwoty, błędnie wystawionej Fakturze VAT, po upływie terminu przewidzianego do wykonania tych czynności, a w przypadku błędów w wystawionej fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

 

§4 OPŁATY I INNE POSTANOWIENIA

 1. Opłaty za świadczenie Usługi przez Operatora są pobierane w systemie PRE-PAID (płatność z góry), co oznacza iż VARS świadczy na rzecz Użytkownika Usługi wyłącznie do chwili wykorzystania przez Użytkownika kwoty na poczet Usługi.
 2. Wszelkie należności za Usługi płatne są przelewem na rachunek bankowy Operatora podany po zalogowaniu w Panelu Użytkownika.
 3. Płatności on-line obsługuje firma zewnętrzna zgodnie z ich regulaminem dostępnym na stronie internetowej partnera.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności Użytkownika na rachunek bankowy Operatora lub w przypadku płatności on-line na rachunek bankowy partnera o którym mowa w pkt 3 §4.    
 5. Opłaty abonamentowe za świadczone usługi pobierane są automatycznie w cyklu miesięcznym z salda konta tak długo do póki  oraz saldo konta jest wystarczające na jej pobranie.
 6. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika wyłącznie do chwili utrzymania w systemie aktywnych kont Usług oferowanych przez VARS.
 7. Operator ma prawo natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usługi i/lub zablokowania Konta Użytkownika, w razie zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt 5 §2.
 8. Faktury VAT dokumentujące wpłatę na poczet Usług w systemie wystawiane są na koniec miesiąca kalendarzowego i udostępniane w Panelu Użytkownika po zalogowaniu się na https://www.ifon.pl w zakładce Faktury VAT do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu kalendarzowym. Kwota faktury VAT jest sumą wszystkich wpłat dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym.
 9. Operator wystawia Faktury VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy, a Użytkownik wyraża na to zgodę.
 10. Faktura VAT wystawiona w sposób określony w pkt. 9 §4 nie jest fakturą elektroniczną. Zarówno po stronie Wystawcy jak i Odbiorcy istnieje postać drukowana dokumentu, zmienia się tylko sposób dostarczania wystawionej przez Operatora Faktury VAT. Operator może na zlecenie Użytkownika wystawić i doręczyć duplikat Faktury VAT.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanej Faktury VAT, w szczególności zabronione jest: drukowanie więcej niż jednego egzemplarza otrzymanego dokumentu, powielanie, kopiowanie Faktury VAT czy zmiana treści dokumentu.
 12. Wszelkie należności za Usługi płatne są w sposób, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku.
 13. Zlecenie świadczenia Usług jest składane przez Użytkownika poprzez zalogowanie się Użytkownika na Konto Użytkownika do Panelu Użytkownika prawidłowym Loginem i Hasłem, wybór interesującej go Usługi VARS oraz jej opłacenie zgodnie z Cennikiem i zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 §4.
 14. Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika danej Usługi z dniem wykorzystania przez Użytkownika opłaty zapłaconej na poczet tejże Usługi i braku wpłaty na poczet kontynuacji Usługi.
 15. Lista połączeń (Biling) jest dostępny dla Użytkownika, po uprzednim zalogowaniu się na Konto Użytkownika poprawnym Loginem oraz Hasłem.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA VARS I REKLAMACJE

 1. Operator VARS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa. VARS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. VARS nie odpowiada za korzystanie z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu poprawnego Loginu i Hasła Użytkownika. VARS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z podaniem niepoprawnych, nieścisłych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za Usługę.
 2. VARS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców oraz sieci Internet.
 3. VARS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług jeżeli jest to związane z niską przepustowością łącza Internetowego pomiędzy platformą VARS a terminalem Użytkownika, fluktuacją przepustowości i innych parametrów łącz mających wpływ na jakość przekazu głosu, bądź działania siły wyższej. 
 4. VARS gwarantuje działanie usług oraz realizowanych połączeń zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.  
 5. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora, bądź nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
 6. Reklamacje dotyczące Usług i Rozliczeń należy zgłaszać w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 7. Reklamacja powinna odpowiadać przepisom aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Reklamacja powinna zawierać Login Użytkownika, który był używany do korzystania z Usług.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną – kwota wynikająca z reklamacji zostanie zwrócona na Konto Użytkownika do wykorzystania.

 

§6 USŁUGA NAGRYWANIA POŁĄCZEŃ

 1. Opłaty za usługę nagrywania rozmów są pobierane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Sposób korzystania z usługi jest zamieszczony na stronie internetowej serwisu i dostępny pod adresem: http://www.ifon.pl.
 3. Użytkownik ma prawo poinformować odbiorcę połączenia telefonicznego o fakcie nagrywania danego połączenia telefonicznego.
 4. Użytkownik stosuje tą usługę na własną odpowiedzialność i VARS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tej usługi oraz za wykorzystywanie nagrań przez nagrywającego oraz udostępnieniu nagrań przez nagrywającego osobom trzecim oraz innym podmiotom.
 5. VARS przechowuje nagranie przez okres 3 miesięcy. W tym czasie użytkownik może je pobrać z serwisu przez Panel Użytkownika po zalogowaniu poprawnym Loginem i Hasłem i zachować na własnym komputerze. Po okresie 3 miesięcy nagranie jest usuwane z serwisu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia VARS do nagrywania wybranych lub wszystkich połączeń telefonicznych zależnie od wybranej przez Użytkownika oferty oraz wyraża zgodę i upoważnia VARS na przechowywanie tych nagrań przez VARS zgodnie z Art. 159 §2, pkt a, b, c oraz art. 161 §1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. wraz z późniejszymi poprawkami.
 7. VARS oświadcza,iż usługa ta spełnia wymogi Ustawy Telekomunikacyjnej z dnia 16 lipca 2004 r. wraz z późniejszymi poprawkami
 8. VARS oświadcza, że nie będzie przetwarzał ani udostępniał nagrań osobom trzecim z wyjątkiem organów prawa do tego upoważnionych odpowiednią ustawą lub decyzją sądu.
 9. Nagrania są zabezpieczone przez bezpieczny protokół SSL oraz indywidualny Login oraz Hasło Użytkownika.
 10. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi nagrywania rozmów oznacza akceptacje niniejszego paragrafu Regulaminu.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Świadczenie usług na rzecz Użytkownika, może być przerwane przez Operatora bez obowiązku zwrotu Użytkownikowi wpłaconych na poczet Usług należności, w przypadku:
  1. dołączenia przez Użytkownika do sieci VARS urządzeń nie spełniających wymagań określonych przepisami prawa.
  2. wykorzystania przez Użytkownika Usług do celów niezgodnych z prawem.
  3. wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt 5 §2. 
  4. Użytkownik przez kolejne 90 dni nie korzystał z którejkolwiek z Usług.
 2. Operator ma prawo zlikwidować lub zablokować Konto Użytkownika z którego Użytkownik od 6 miesięcy nie korzystał.
 3. Operator ma prawo zlikwidować lub zablokować Konto Usługi gdy w okresie 3 miesięcy saldo wynosiło 0 PLN (słownie: zero) lub mniej.
 4. Usunięcie dowolnego konta Usługi świadczonej przez Operatora jest równoznaczne z utratą prawa do rezerwacji przydzielonej numeracji PSTN.
 5. Cesja praw Użytkownika wynikających ze Zlecenia Świadczenia Usług jest wyłączona.
 6. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
 7. Operator informuje Użytkownika, iż podanie danych osobowych przy korzystaniu z Usług jest wymagane i warunkuje ono wykonanie Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika. Dane przekazane Operatorowi przez Użytkownika w związku ze składaniem Zamówienia lub w trakcie korzystania z Usług będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu należytego wykonania Usług, chyba że Użytkownik udostępnił je Operatorowi również w innym celu. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkownika przez Operatora i przez podmioty, którymi Operator posługuje się przy wykonaniu Usług w celu ich prawidłowego i należytego wykonania. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu i prawie poprawiania swoich danych. Użytkownik oświadcza, iż jego dane podawane Operatorowi w procesie składania Zamówienia lub trakcie korzystania z Usług są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Zakres danych pobieranych przez Operatora okreslone jest ustawowo.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez VARS na podane w procesie rejestracji konto poczty elektronicznej.
 9. Rejestracja lub wpłata jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na poczet którejkolwiek z Usług oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Cennikiem oraz Regulaminem i akceptuje ich treść w pełni i bez zastrzeżeń.
 10. Dostawca Usługi nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.ifon.pl.
 12. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie http://www.ifon.pl.
 13. W sprawach w Regulaminie oraz Cenniku nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

 

Data aktualizacji: 30.06.2015r.